Εγκατάσταση ζεύγους επιταχυνσιογράφων στο δημοτικό γυμναστήριο μπάσκετ του Καλοχωρίου

Στο πλαίσιο της δράσης «D2.2: Design and implementation of permanent Aceelerographic and GNSS network» του INDES-MUSA, υλοποιήθηκε στις 16/01/2014 εγκατάσταση ενός ζεύγους επιταχυνσιογράφων στο Δημοτικό γυμναστήριο μπάσκετ Καλοχωρίου (Σχήμα 1) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του ερευνητικού έργου για την παρακολούθηση της σεισμικής κίνησης και την μελέτη της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής στην βιομηχανική ζώνη της περιοχής.

Ο 1ος επιταχυνσιογράφος με κωδικό KLH1 τοποθετήθηκε σε κατάλληλη θέση στην κορυφή της κατασκευής [ταράτσα γυμναστηρίου – Φωτογραφία 1], η οποία πληροί τα κριτήρια: (α) εγκατάσταση σε αντιπροσωπευτική κατασκευή της συγκεκριμένης ζώνης και (β) συστέγαση (collocated) με μόνιμο σταθμό αναφοράς που έχει ήδη εγκατασταθεί στην ίδια θέση από τον Οκτώβριο 2013. Ο 2ος επιταχυνσιογράφος με κωδικό KLH2 τοποθετήθηκε εντός αποθήκης [Φωτογραφία 2] η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το γυμναστήριο και ικανοποιεί την απαίτηση μικρής επιρροής της κατασκευής στις καταγραφές ώστε να θεωρείται ως η εγκατάσταση ελευθέρου πεδίου για την συγκεκριμένη ζώνη. Επίσης υλοποιήθηκε διαδικτυακή σύνδεση των 2 σταθμών με τις υποδομές του ΟΑΣΠ- ΙΤΣΑΚ στην Θεσσαλονίκη ώστε τα αντίστοιχα δεδομένα και οι καταγραφές να λαμβάνονται με συνεχή ροή και σε πραγματικό χρόνο και να αποθηκεύονται σε τοπικό server για την περαιτέρω διάχυσή τους σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Στην Φωτογραφία 3 δίνεται ενδεικτική απεικόνιση των σημάτων και για τις τρεις συνιστώσες κίνησης (Ζ, NS, EW) από κάθε σταθμό ενώ στην Φωτογραφία 4 φαίνεται χάρτης με τις θέσεις των 2 σταθμών επιτρέποντας παράλληλα τον απομακρυσμένο έλεγχο της ορθής τους λειτουργίας.

Αντίστοιχες εγκαταστάσεις ζεύγους επιταχυνσιογράφων πρόκειται να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα εντός του οικισμού και της περιοχής των δεξαμενών καλύπτοντας έτσι την ευρύτερη περιοχή Καλοχωρίου όπως έχει προδιαγραφεί στο έργο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Ενοργάνωση Δημοτικού γυμναστηρίου μπάσκετ Καλοχωρίου στο πλαίσιο του INDES-MUSA.

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 1: Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου (KLH1) στο κτίριο του Δημοτικού Γυμναστηρίου μπάσκετ Καλοχωρίου (συστεγαζόμενος με μόνιμο σταθμό βάσης GNSS).

 

  

Φωτογραφία 2: Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου (KLH2) εντός αποθήκης στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου μπάσκετ Καλοχωρίου.

Φωτογραφία 3: Ενδεικτική απεικόνιση των σημάτων επιτάχυνσης όπως λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο και με συνεχή ροή για τις τρεις συνιστώσες κίνησης (Ζ, NS, EW) των σταθμών KLH1 και KLH2

Φωτογραφία 4: Χάρτης με τις θέσεις των σταθμών KLH1 και KLH2. Απομακρυσμένος έλεγχος της ορθής λειτουργίας των σταθμών.