Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου στο Ινστιτούτο Σιτηρών – Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα»

Δίκτυο επιταχυνσιογράφων INDES-MUSA: Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου στο Ινστιτούτο Σιτηρών – Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (Εγκαταστάσεις Καλοχωρίου)
Στο πλαίσιο της δράσης «D2.2: Design and implementation of permanent Aceelerographic and GNSS network» του έργου INDES-MUSA, υλοποιήθηκε στις 15/09/2014 εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου στις εγκαταστάσεις Καλοχωρίου του Ινστιτούτου Σιτηρών – Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (Εγκαταστάσεις Καλοχωρίου) (Χάρτης 1) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του ερευνητικού έργου για την παρακολούθηση της σεισμικής κίνησης σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου.
Για την πάκτωση του επιταχυνσιογράφου στο έδαφος κατασκευάστηκε εντός του προαύλιου χώρου του Ινστιτούτου Σιτηρών βάση οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 0.70m x 0.70m x 0.20m, η οποία και θεμελιώθηκε με τέσσερις μικρούς πασσάλους μήκους 40cm ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής σύνδεση με το περιβάλλον έδαφος (Φωτογραφία 1).
Ο επιταχυνσιογράφος με κωδικό KLH7 εγκαταστάθηκε στην συνέχεια πάνω στην βάση (Φωτογραφία 2) και αποτελεί την εγκατάσταση ελευθέρου πεδίου του έργου INDES – MUSA. H θέση του σταθμού KLH7 (40.6178οΝ, 22.8322οΕ) επιλέχθηκε με κριτήριο την απομακρυσμένη, κατά το δυνατόν, απόσταση από το δομημένο περιβάλλον. Επίσης
υλοποιήθηκε διαδικτυακή σύνδεση του σταθμού με τις υποδομές του ΟΑΣΠ- ΙΤΣΑΚ στην Θεσσαλονίκη ώστε τα δεδομένα και οι καταγραφές να λαμβάνονται με συνεχή ροή και σε πραγματικό χρόνο και να αποθηκεύονται στον τοπικό διακομιστή του έργου για τη περαιτέρω διάχυσή τους σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

 

 

Χάρτης 1: Θέση εγκατάστασης σταθμού KLH7 ελευθέρου πεδίου εντός του Ινστιτούτου
Σιτηρών (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα») στο πλαίσιο του έργου
INDES-MUSA. Συντεταγμένες σταθμού: 40.6178οΝ, 22.8322οΕ. (Google earth
image).

Φωτογραφία 1: Θεμελίωση, όπλιση και σκυροδέτηση βάσης Ο/Σ διαστάσεων 0.70m x
0.70m x 0.20m για την πάκτωση του επιταχυνσιογράφου ΚΛΗ7 εντός του
Ινστιτούτου Σιτηρών.

Φωτογραφία 2: Ολοκλήρωση εγκατάστασης επιταχυνσιογράφου KLH7 στο Ινστιτούτο
Σιτηρών στο πλαίσιο του έργου ΙNDES-MUSA.