Εγκατάσταση παλιρροιογράφου στο εμπορικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της δράσης «D2.2: Design and implementation of permanent Aceelerographic and GNSS network» του INDES-MUSA, ολοκληρώθηκε στις 11/02/2014 η εγκατάσταση ενός αυτόματου σταθμού μέτρησης της παλίρροιας της θάλασσας (παλιρροιογράφος)  [Φωτογραφία 1, 2] προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του ερευνητικού έργου για την παρακολούθηση της σεισμικής κίνησης και την μελέτη της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής στην ζώνη οικισμού της περιοχής μελέτης.

Ο παλιρροιογράφος αποτελείται από τον αισθητήρα μέτρησης της στάθμης της θάλασσας (OTT RLS), την καταγραφική μονάδα (OTT Duosens), τον τηλεμετρικό εξοπλισμό και το σύστημα τροφοδοσίας. Ο παλιρροιογράφος εγκαταστάθηκε στη νοτιοανατολική πλευρά του εμπορικού λιμανιού της Θεσσαλονίκης. [Φωτογραφία 3]

Φωτογραφία 1: Παλιρροιογράφος

Φωτογραφία 2: Ερμάριο Παλιρροιογράφου

Φωτογραφία 3: Θέση εγκατάστασης