Εγκατάσταση ζεύγους επιταχυνσιογράφων στο Πολιτιστικό Κέντρο του Καλοχωρίου

Στο πλαίσιο της δράσης «D2.2: Design and implementation of permanent Aceelerographic and GNSS network» του INDES-MUSA, ολοκληρώθηκε στις 13/03/2014 η εγκατάσταση ενός ζεύγους επιταχυνσιογράφων στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλοχωρίου (Σχήμα 1) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του ερευνητικού έργου για την παρακολούθηση της σεισμικής κίνησης και την μελέτη της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής στην ζώνη οικισμού της περιοχής μελέτης.

Ο 1ος επιταχυνσιογράφος με κωδικό KLH3 τοποθετήθηκε σε κατάλληλη θέση στην κορυφή της κατασκευής [πλάκα οροφής Πολιτιστικού Κέντρου – Φωτογραφία 1], η οποία πληροί τα κριτήρια: (α) εγκατάσταση σε αντιπροσωπευτική κατασκευή της συγκεκριμένης ζώνης και (β) συστέγαση (collocated) με μόνιμο σταθμό αναφοράς (KAL1) που έχει ήδη εγκατασταθεί στην ίδια θέση από τον Οκτώβριο 2013.

Ο 2ος επιταχυνσιογράφος με κωδικό KLH4 τοποθετήθηκε εντός αποθήκης [Φωτογραφία 2] πίσω από το παλιό Δημαρχείο Καλοχωρίου (Σχήμα 1) η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Πολιτιστικό Κέντρο και ικανοποιεί την απαίτηση μικρής επιρροής της κατασκευής στις καταγραφές ώστε να θεωρείται ως η εγκατάσταση ελευθέρου πεδίου για την συγκεκριμένη ζώνη μελέτης (οικισμός).

Επίσης υλοποιήθηκε διαδικτυακή σύνδεση των 2 σταθμών με τις υποδομές του ΟΑΣΠ- ΙΤΣΑΚ στην Θεσσαλονίκη ώστε τα αντίστοιχα δεδομένα και οι καταγραφές να λαμβάνονται με συνεχή ροή και σε πραγματικό χρόνο και να αποθηκεύονται σε τοπικό server για την περαιτέρω διάχυσή τους σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

Με την παραπάνω εγκατάσταση ολοκληρώθηκε το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του Καλοχωρίου εντός των διαφορετικών οικιστικών συνόλων (βιομηχανική ζώνη, οικισμός, δεξαμενές) της περιοχής μελέτης που προβλεπόταν από το έργο (Σχήμα 2).

Η τελευταία εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου σε συνθήκες πλήρως ελευθέρου πεδίου θα υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα σε κατάλληλο χώρο απομακρυσμένο από κατασκευές εντός του Ινστιτούτου Σιτηρών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα».

 

Σχήμα 1: Ενοργάνωση Πολιτιστικού Κέντρου Καλοχωρίου στο πλαίσιο του INDES-MUSA.

 

 

   

Φωτογραφία 1: Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου (KLH3) στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Καλοχωρίου (συστεγαζόμενος με μόνιμο σταθμό βάσης GNSS).

 

  

Φωτογραφία 2: Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου (KLH4) εντός αποθήκης πίσω από το παλιό Δημαρχείο Καλοχωρίου σε κοντινή απόσταση από το Πολιτιστικό Κέντρο.

 

Σχήμα 2: Ολοκλήρωση δικτύου επιταχυνσιογράφων στο πλαίσιο του INDES-MUSA εντός δομικών υποσυνόλων μελέτης στην ευρύτερη περιοχή Καλοχωρίου: Βιομηχανική ζώνη (σταθμοί KLH1-KLH2), Οικισμός (σταθμοί KLH3-KLH4), Δεξαμενές (KLH5-KLH6).