Χρονοδιάγραμμα

Το έργο INDES-MUSA έχει συνολική διάρκεια 2,5 χρόνων. Κατά το πρώτο έτος πραγματοποιείται η ανάπτυξη των τεχνολογιών σχετικά με το σχεδιασμό και την εγκατάσταση των προτεινόμενων εργαλείων παρατήρησης. Τα επόμενα δύο χρόνια αφιερόνονται στη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων παρατήρησης και στην ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων και μεθοδολογιών. Αποστολές LiDAR έχουν σχεδιαστεί καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου (2-3 συνολικές αποστολές). Οι τελευταίοι έξι μήνες του έργου αφορούν κυρίως το επιχειρηματικό/μάρκετιγκ πλάνο καθώς και τις δραστηριότητες διάχυσης των προϊόντων και αποτελεσμάτων του έργου. Το προτεινόμενο σχέδιο υλοποίησης διαχωρίζεται σε 7 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ), που περιγράφονται παρακάτω: