Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.