Περιοχή Μελέτης

Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε η ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου, δυτικά της Θεσσαλονίκης, η οποία πληροί μια σειρά κριτηρίων συμβατών με τον γενικότερο στόχο του προγράμματος. 

Κύριοι λόγοι επιλογής

• Κοινωνικό‐οικονομικός χαρακτήρας για την ευρύτερη περιοχή λόγω υφιστάμενων υποδομών και δικτύων – Σύνθετο αστικό περιβάλλον

• Έντονα φαινόμενα εδαφικής καθίζησης κατά το παρελθόν λόγω υπεράντλησης υδάτων από βιομηχανίες

• Σεισμικά ενεργός περιοχή κοντά στην Θεσσαλονίκη